Förlängd tidsfrist för bolagsstämmor

Skriftlig fråga 2019/20:1332 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Alla möjligheter behöver övervägas för att underlätta för företag i rådande krisläge. Det gäller även hur och när bolagsstämmor hålls.

Regeringen föreslår i proposition 2019/20:163 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att stämmor ska kunna hållas helt utan fysiskt deltagande. Det är positivt. Samtidigt lägger regeringen fram enbart nackdelar med att förlänga tidsfristen för att hålla bolagsstämma.

Det har nyligen framförts på EU-nivå att det är av stor vikt att förlänga tidsfristen för att hålla stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar. Regeringen har till civilutskottet framfört att regeringens inställning är att ställa sig positiv till att förlänga tidsfristen för europeiska bolag. Kommissionen och svenska experter har framhållit fördelar med att förlänga tidsfristen. En förlängning möjliggör bland annat att det går att undvika att bolagets ställföreträdare görs skyldig till bokföringsbrott.

Nödvändiga beslut via digitala verktyg och processer behöver kunna fattas trots fördröjning av bolagsstämma. Detta är också något som tas upp i kommissionens förslag om förlängning av tidsfrist för Europabolagen. Vidare bör bolagen själva kunna avgöra vilka beslut som kan skjutas upp eller vilka som måste hanteras snabbt. Sverigedemokraterna delar inte regeringens bedömning att enbart europeiska bolag har nytta av dessa förändringar. Att möjliggöra distansstämmor löser troligen inte alla problem för svenska företag. Det bör finnas tillfällen då bolag har större nytta av längre tidsfrist. Det kan exempelvis gälla alla förändringar som sker, osäkerheten och det förändrade marknadsläget.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur kommer det sig att ministern och regeringen gör så stor skillnad i bedömningen av svenska och europeiska bolags nytta av att kunna skjuta upp bolagsstämmor, jämfört med kommissionen och svenska experter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-05-08 Överlämnad: 2020-05-11 Anmäld: 2020-05-12 Sista svarsdatum: 2020-05-20 Svarsdatum: 2020-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga