Fördjupning av farleden till Hargshamn

Skriftlig fråga 2012/13:735 av Johnson, Jacob (V)

Johnson, Jacob (V)

den 3 september

Fråga

2012/13:735 Fördjupning av farleden till Hargshamn

av Jacob Johnson (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sjötransporter är ett effektivt och miljövänligt alternativ för tunga och skrymmande laster. EU:s nya svaveldirektiv för bland annat Östersjön, som träder i kraft 2015, innebär väsentligt högre bränslekostnader för transporter i Östersjön. Ett sätt att möta dessa kostnadsökningar är att möjliggöra att större skepp kan angöra viktiga svenska hamnar, vilket i sin tur kan kräva investeringar i bättre och djupare farleder.

En regionalt viktig hamn är Hargshamn i Uppland, över vilken främst malm från gruvan i Dannemora exporteras, men även import av till exempel biobränslen som torv och träpelletar för den svenska marknaden förekommer.

En klar, utarbetad och miljöprövad plan finns för att fördjupa farleden in till Hargshamn från 8,5 meters till 11 meters djupgående. Detta innebär att avsevärt större fartyg skulle kunna anlägga hamnen och att transportkostnaderna för till exempel malm relativt sett skulle minska i storleksordningen en tredjedel.

Detta samhällsnyttiga projekt ligger dock på is på grund av uteblivna besked om statlig finansiering. Regionala intressenter har utlovat medfinansiering, men ansvariga statliga myndigheter kan inte ge besked vad gäller den statliga finansieringen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att få till stånd en fördjupning av farleden till Hargshamn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-03 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-16 Svar anmält: 2013-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-16)