fördelningen av kostnader inom LSS

Skriftlig fråga 2003/04:195 av Adelsbo, Christer (s)

Adelsbo, Christer (s)

den 5 november

Fråga 2003/04:195

av Christer Adelsbo (s) till statsrådet Berit Andnor om fördelningen av kostnader inom LSS

I ett antal för mig kända kommuner har det uppstått en problematik i hur kostnaderna för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fördelas mellan försäkringskassan och kommunerna. I de fall då personer som har rätt till stöd och service genom LSS har ett assistansbehov som överstiger 20 timmar är det försäkringskassan som står för kostnaderna. Den som får assistansersättning från försäkringskassan ska betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. När en person som har rätt till stöd och service genom LSS avlider upphör dock ersättningen från försäkringskassan med omedelbar verkan. Kommunen däremot står kvar med kostnaderna för de anställda under hela uppsägningstiden. I många fall krävs det omfattande stöd till personer som har rättigheter under lagen, vilket då innebär stora personalkostnader för kommunerna. Det är inte speciellt tydligt i lagtexten om detta är ett resultat som var menat när man stiftade lagen, och det skulle därför också vara av intresse att veta om en liknande problematik existerar i hela landet. Eftersom LSS är en lag som redan innebär stora kostnader för kommunerna är det av vikt att denna problematik belyses ordentligt.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-11-05 Anmäld: 2003-11-10 Besvarad: 2003-11-12 Svar anmält: 2003-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-12)