Föräldrar som deltar i könsstympning

Skriftlig fråga 2018/19:836 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En somalisk kvinna som deltagit i könsstympningen av tre av sina barn nekades skyddsstatus i Sverige av Migrationsverket på grund av sin grova gärning, vilket ligger helt i linje med utlänningslagen: En person ska inte beviljas skyddsstatus om denne gjort sig skyldig till grova icke-politiska brott i andra länder.

Kvinnan överklagade domen till migrationsdomstolen, som instämde i Migrationsverkets beslut, varför kvinnan överklagade igen. Migrationsöverdomstolen gjorde dock en helt annan bedömning. Trots det ofattbart brutala och grova brott hon varit delaktig i får hon därmed skyddsstatus i Sverige. Migrationsöverdomstolen slog även fast att hon enligt gällande praxis inte heller ska åtalas eller dömas för brottet, vilket ansågs väga tungt då beslutet skulle fattas.

Det aktuella målet kan inte bara ses som ett enskilt fall. Eftersom Migrationsöverdomstolen är högsta instans i migrationsmål är den här domen prejudicerande och samtliga underinstanser ska framöver rätta sig efter den.

Mot bakgrund av ovanstående önskas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svara på följande fråga:

 

Anser ministern att personer som begått så grova brott som könsstympning ska slippa åtal för tidigare brott och ha rätt att stanna i Sverige, eller avser han att verka för en lagändring i syfte att förändra nuvarande hållning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-05 Överlämnad: 2019-07-05 Besvarad: 2019-07-19 Sista svarsdatum: 2019-07-19 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga