FN:s tilläggsprotokoll till barnkonventionen

Skriftlig fråga 2011/12:295 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 13 januari

Fråga

2011/12:295 FN:s tilläggsprotokoll till barnkonventionen

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

FN:s konvention om barnets rättigheter är den konvention om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat men inte infört i lagstiftningen. Med barnkonventionen följer krav på statsrapporteringsskyldighet. Hittills har det dock saknats möjlighet för enskilda att få klagomål prövade internationellt. FN:s generalförsamling har antagit ett tilläggsprotokoll med en klagomekanism för barnets rättigheter, något som tydliggör staters ansvar och stärker implementeringen av barnkonventionen. Barnets rättigheter kopplas nu till praktiska vägar för upprättelse. Tilläggsprotokollet möjliggör för barn att vända sig till FN:s barnrättskommitté när de nationella rättsmedlen är uttömda. Det kan handla om barnsoldater, barn som utsätts för trafficking, barn i minoritetsgrupper, flickor som diskrimineras, barn som omhändertagits av samhället men vanvårdats eller papperslösa barns rättigheter. Det krävs att tilläggsprotokollet ratificeras för att staten ska förklara sig bundet av tilläggsprotokollet. Sverige måste skyndsamt agera vad gäller tilläggsprotokollet, men initiativ från regeringen har uteblivit.

Avser statsrådet att skyndsamt ta initiativ för att Sverige ska ratificera barnkonventionens tilläggsprotokoll om barns klagorätt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-01-13 Anmäld: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-25 Svar anmält: 2012-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-25)