FN:s internationella dag den 25 november

Skriftlig fråga 2011/12:172 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 24 november

Fråga

2011/12:172 FN:s internationella dag den 25 november

av Carina Hägg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet, Convention to prevent and combat violence against women and domestic violence, öppnades vid ministermötet i Istanbul i maj 2011. Sverige har signerat Europarådets konvention. Den är den första av sitt slag i världen och kommer även att utgöra ett stöd för FN:s viktiga arbete. Den 25 november är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor och de 16 dagarna av aktiviteter mot genderbaserat våld pågår. FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon liksom UN Womens undergeneralsekreterare Michelle Bachelet har antagit ett uttalande inför denna FN-dag.

Sveriges regering kan ta initiativ till stöd för FN:s arbete, i Europa och nationellt inför FN-dagen. Initiativ från regeringens sida för en anslutningsprocess till konventionen med ratificering i EU efterfrågas. Konventionen är även öppen för länder utanför Europa, med länder i Nordafrika som exempel. Det är angeläget att konventionsstater tar ansvar för en bred anslutning och uppföljning av konventionen. Jag förutsätter att regeringen tar initiativ för implementering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Sverige, initiativ som också redovisas för riksdagen. Men främst bör regeringen lämna förslag till riksdagen för ratificering av konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor i nära relationer. Det är angeläget att Sverige utan dröjsmål ratificerar konventionen.

Avser justitieminister Beatrice Ask att verka för att regeringen lämnar förslag för ratificering av konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-24 Anmäld: 2011-11-24 Svar anmält: 2011-11-30 Besvarad: 2011-11-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)