Flerartsförvaltning

Skriftlig fråga 2018/19:791 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I samband med ett studiebesök i skogarna runt Linköping för ett år sedan blev jag uppmärksammad på de stora problem som viltet orsakar i Östergötland. På vägarna handlar det om cirka tio viltolyckor per dag, och i skogen är hela 70 procent av alla tallar skadade, men även gran- och lövskog. Enligt tidigare beräkningar från Södra Skogsägarna motsvarar betesskadorna i hela Götaland en samhällsekonomisk kostnad på 10 miljarder kronor.

När riksdagen 2012 beslutade om en ny älgförvaltning var syftet att det bland annat skulle leda till minskade betesskador och viltolyckor med älg. Till följd av omfattande tillväxt av bland annat klövvilt har problemen på dessa områden trots detta eskalerat. Detta har bland annat lett till att Naturvårdsverket har begärt att regeringen ska ge myndigheten i uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om flerartsförvaltning. Detta vore mer än önskvärt. I ett tidigare svar (2017/18:1380) anger den tidigare landsbygdsministern att regeringen bereder frågan.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Har statsrådet för avsikt att införa flerartsförvaltning, och när kan det i så fall bli aktuellt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-17 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-06-27
Svar på skriftlig fråga