Fler platser för östkyrkliga studier

Skriftlig fråga 2016/17:1404 av Aron Modig (KD)

Aron Modig (KD)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Teologiska högskolan och Sankt Ignatios utbildningsinstitut i Södertälje har nyligen inlett ett samarbete för att erbjuda en kvalificerad akademisk utbildning i Sverige för östkyrkliga invandrare, genom vilken blivande präster och församlingspedagoger ska kunna läsa kurser i både teologi och mänskliga rättigheter. För att förverkliga denna utbildning har Teologiska högskolan Stockholm ansökt om statliga medel till nya utbildningsplatser. Det rör sig om ca 5 miljoner kronor.

Nyligen skrev ärkebiskop Antje Jackelén ett öppet brev till regeringen med en vädjan om att regeringen ska ge Teologiska högskolan Stockholm och Sankt Ignatios utbildningsinstitut de förutsättningar som behövs för att fullfölja utbildningsprogrammet. Ärkebiskopen framhåller också vinsterna med en förbättrad integration av det stora och växande antalet östkyrkliga från Mellanöstern och Nordafrika i det svenska samhället.

Precis som ärkebiskop Jackelén också skriver i sitt brev har vi i Sverige en lång tradition av att kyrkor och samfund bidrar till bildning, kunskap och omvärldsförståelse. Utbildningar såsom den som Teologiska högskolan Stockholm och Sankt Ignatios utbildningsinstitut driver tillsammans är viktiga för att denna tradition ska kunna leva vidare på bred front.

Även utbildningsutskottet har tidigare uppmärksammat den aktuella frågan, i och med följande skrivningar i betänkande 2016/17:UbU1:

I en skrivelse till utskottet daterad den 30 september 2016 (dnr 255-2016/17) har Teologiska Högskolan, Stockholm, efterfrågat möjligheten att erbjuda högskoleutbildning inom den östkyrkliga traditionen och teologin samt mänskliga rättigheter. Utskottet vill i det sammanhanget framhålla att mycket i och för sig talar för att det behövs fler platser för utbildning inom den östkyrkliga traditionen och teologin på högskolenivå i Sverige. Utskottet skulle därför välkomna att regeringen i framtiden genom en omfördelning inom den befintliga budgetramen för utgiftsområde 16 ser över möjligheten till fler platser för utbildning inom den östkyrkliga traditionen och teologin vid Teologiska Högskolan, Stockholm.

Min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson är därför:

 

Kommer statsrådet och regeringen i och med kommande budgetproposition att möjliggöra fler platser för utbildning inom den östkyrkliga traditionen och teologin vid Teologiska högskolan Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-05-12 Överlämnad: 2017-05-16 Anmäld: 2017-05-17 Sista svarsdatum: 2017-05-24 Svarsdatum: 2017-06-02
Svar på skriftlig fråga