Fiskvandringsvägar

Skriftlig fråga 2006/07:793 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 2 mars

Fråga

2006/07:793 Fiskvandringsvägar

av Wiwi-Anne Johansson (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. I miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv slås fast att djur ska kunna sprida sig utan hinder, att missgynnade arter ska ha tillräckligt med livsmiljöer samt att bristmiljöer ska restaureras. För att uppnå målet är behovet av ytterligare åtgärder i rinnande vatten stort. Tyvärr så är dock de flesta vattendrag i vårt land reglerade för kraftproduktion och företagen gör stora vinster. Detta har flera negativa konsekvenser. Regleringarna hindrar fiskarna att vandra mellan källflödena, havet och reproduktionsplatser, och på grund av detta minskar tillgången på fisk. Även om vattendom finns och vandringsväg anges är de inte alltid väl fungerande. Många reglerade vattendrag saknar dessutom vattendom.

Det är nu nödvändigt att snabbt gå vidare så att nödvändiga regeländringar görs så att laxens möjligheter att reproducera sig naturligt verkligen förbättras. En lösning skulle därför kunna vara att ålägga regleringsföretagen att bygga laxtrappor och fungerande vandringsvägar vid alla dammar och kraftverk så att fisken kan vandra fritt. De skulle också ansvara för att vidta biotopåtgärder för att lindra skadorna av regleringarna. Den 20 april 2006 ställde sig en majoritet bakom Vänsterpartiets motionskrav om att ställa krav på kraftbolagen att bygga laxtrappor eller andra fungerande vandringsvägar för att förbättra laxens möjligheter att fritt reproducera sig. Bostadsutskottet ansåg att frågan måste snabbutredas och att regeringen ska återkomma med nödvändiga lagförslag.

Jag vill därför fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Vad avser ministern att göra för att kraftbolagen ska åläggas att bygga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-02 Anmäld: 2007-03-02 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)