Fiskodling i recirkulationsanläggningar

Skriftlig fråga 2014/15:586 av Lena Asplund (M)

Lena Asplund (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Övergödning av vatten på grund av öppna fiskodlingar är ett stort problem på flera håll i Norden och Östersjöområdet och särskilt i området längs Höga kusten. Fiskodlingar inne i fjärdar har skapat flera särskilt svårartade fall av övergödning. Detta får negativa konsekvenser för känsliga ekosystem och även för miljön i övrigt och för de människor som lever och verkar i dessa områden. Ytterligare belastning sker genom att man i fiskodlingarna använder importerat fiskfoder, som ökar den totala mängden näringsämnen i havet. En anledning till de negativa miljökonsekvenserna är att man använder sig av fiskodlingssystem med öppna kassar, där det är väldigt svårt att undvika spridning av närsalter och andra näringsämnen som belastar omkringliggande vatten. 

Redan i april 2014 fattade Nordiska rådet ett beslut, där man antog ett antal rekommendationer för att begränsa fiskodling med öppna kassar, och man ställde sig samtidigt positiv till att man gemensamt i Norden borde arbeta för utveckling av fiskodling i recirkulationsanläggningar. Frågan har också behandlats i Nordiska ministerrådet, som visserligen har ställt sig positivt men inte återkommit med konkreta förslag om hur detta arbete ska kunna genomföras, trots att det borde vara möjligt inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. 

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att ta initiativ för att verkställa de rekommendationer som Nordiska rådet har antagit vad gäller miljömässigt hållbar fiskodling?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-28 Anmäld: 2015-05-29 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga