Fiskekontroller

Skriftlig fråga 2005/06:1229 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 17 mars

Fråga 2005/06:1229 av Ulf Holm (mp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Fiskekontroller

EU gör årligen en utvärdering av medlemsstaternas hantering av fiskeripolitiken och i den utvärderas också hur medlemsstaterna sköter fiskerikontrollen. Denna rapport publicerades nyligen och visar tydligt att man är oroad över att Sverige brister i sin del av kontrollen av EU:s fiskeripolitik.

En brist som EU har påtalat tidigare i det svenska systemet är att så få upptäckta överträdelser leder till påföljd. Av rapporten framgår att av 97 upptäckta överträdelser år 2003 ledde endast 23 till påföljd. Det blir 24 %, näst sämst i hela EU@15-området.

Det kan tänkas att det svenska systemet bara är lite långsammare men att det blir påföljd till slut i alla fall. Miljöpartiet har bett riksdagens utredningstjänst att ta fram uppgifter om detta. Det visade sig att statistiken är bristfällig, men RUT fick ut en del rådata från Kustbevakningen. Det visar att det mesta är under utredning hos polisen fortfarande mer än ett år efter upptäckt, vilket givetvis är allvarligt.

En utredning om fiskerikontrollen (SOU 2005:27) konstaterar att det tycks finnas stora problem i den svenska fiskerikontrollen, men något förslag har ännu inte kommit från regeringen såvitt jag vet. En undermålig svensk fiskerikontroll undergräver Sveriges möjligheter att kräva förbättringar i andra länder, vilket är allvarligt med tanke på att fisken börjar ta slut.

Jag vill därför fråga jordbruksministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att förbättra kontrollen av och påföljderna för dem som gör överträdelser mot fiskeribestämmelserna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-17 Anmäld: 2006-03-17 Besvarad: 2006-03-22 Svar anmält: 2006-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-22)