Finansiering av prematur förlossning utomlands

Skriftlig fråga 2007/08:216 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 1 november

Fråga

2007/08:216 Finansiering av prematur förlossning utomlands

av Margareta Cederfelt (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Gravida kvinnor som reser utomlands och under resan drabbas av prematur förlossning har att förhålla sig till ett oklart regelverk. På flera webbplatser finns information om att det vid resa inom EU är möjligt att erhålla sjukvård på plats i händelse av förlossning, men information om regler kring hemtransport saknas. I det fall barnet föds utanför ett EU-land kan det dessutom bli fallet att föräldrarna själva får finansiera samtliga kostnader.

Huruvida hemförsäkringen omfattar oväntad förlossning samt eftervård av mamma och barn utomlands är oftast oklart. Artiklarna 3 och 24 i FN:s barnkonvention kan tolkas som att det föreligger en moralisk skyldighet för hemlandet att ombesörja hemtransport av nyfödda barn, särskilt om det kan finnas medicinska fördelar med att barnet vårdas i Sverige.

Flertalet försäkringsbolags reseskydd upphör att gälla efter 28:e graviditetsveckan. Som en konsekvens härav utgår ingen ersättning för vare sig barnets sjukvårdskostnader eller transport till hemlandet.

Naturligtvis har föräldrarna ett eget ansvar att ta reda på vilka villkor som gäller samt att göra en bedömning av lämpligheten i att resa utanför Sverige under den senare delen av en graviditet. Men detta ansvar utesluter inte behovet av tydlig information om vad som gäller i det fall ett barn föds prematurt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder ministern avser att vidta för att tydliggöra informationen om villkor för sjukvård utomlands i samband med prematur förlossning och hemtransport av mamma och barn.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-01 Anmäld: 2007-11-02 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)