finansiering av LSS-kostnader

Skriftlig fråga 2002/03:914 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 12 maj

Fråga 2002/03:914

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om finansiering av LSS-kostnader

Betänkandet Utjämning av LSS-kostnader (SOU 2002:103) har remissbehandlats. Kommittén föreslog ett långtgående utjämningssystem för LSS-kostnaderna mellan kommunerna i syfte att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar över landet.

Av de 274 kommuner och regionala kommunförbund som svarat på remissen vill 263 kommuner att staten finansierar verksamheten med ett riktat statsbidrag eller att utjämning av kostnaderna sker enligt den så kallade bruttometoden. Ansvaret för att tillhandahålla insatser ska dock, enligt denna överväldigande majoritet av kommunerna, även framgent vara kommunalt och inte statligt.

Även Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionsverket och Statskontoret förordar bruttometoden. Det kan tilläggas att av övriga 25 remissinstanser vill endast ett tiotal se Utjämningskommitténs så kallade genomsnittsmetod.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att överväga den metod för finansiering av LSS som en överväldigande majoritet av kommunerna uttalat sitt stöd för?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-12 Anmäld: 2003-05-13 Besvarad: 2003-05-21 Svar anmält: 2003-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-21)