Finansiering av ISFI

Skriftlig fråga 2015/16:1208 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Samisk film är viktig ur många aspekter. Dels fyller den en kulturell roll, dels fungerar den som ett verktyg för att berätta och gestalta samernas ställning i samhället, samisk historia, traditioner och språk.

Internationella samiska filminstitutet med säte i Kautokeino representerar samerna i Norge, Sverige och Finland. I dagsläget ger endast det norska stortinget och det norska sametinget ekonomiskt stöd till filminstitutet, samtidigt som svenska samer och produktionsbolag är delaktiga i projekt och produktioner som institutet står för.

Nordiska rådet har rekommenderat de nordiska länderna att samfinansiera filminstitutet, vilket vore positivt då det är en gemensam nordisk angelägenhet och institutet har en ambition att verka internationellt. Samtidigt har Nordiska ministerrådet meddelat att man anser rekommendationen avslutad med hänvisning till anslagen för samisk kultur i sametingen. 

För att ge förutsättningar för institutet att verka och utvecklas i rätt riktning är det av vikt att även Sverige tar ett ansvar för detta som en del i hela Sveriges filmpolitik. Då såväl Sverige som Norge och Finland har samisk befolkning ger institutet även stora möjligheter för nordiskt samarbete på flera plan. Samiska filminstitutet utgör en viktig del i arbetet med att bevara och förvalta den samiska kulturen i Norden.

Min fråga till kultur- och demokratiministern är därför:

 

Avser ministern och regeringen att föra en dialog med Nordiska ministerrådet för att ge möjlighet att anta Nordiska rådets rekommendation om samfinansiering av Samiska filminstitutet, och vad anser ministern att Sverige kan ta för ekonomiskt ansvar till dess att Nordiska ministerrådet har kommit fram till ett finansieringsförslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-12 Överlämnad: 2016-05-13 Anmäld: 2016-05-17 Svarsdatum: 2016-05-25 Sista svarsdatum: 2016-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga