Finansiering av EU:s transeuropeiska transportnät för ökad militär rörlighet inom EU

Skriftlig fråga 2018/19:134 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige deltar inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik i det permanenta strukturerade samarbetet. Ett av de fyra samarbetsprojekt som Sverige är engagerat i berör militär rörlighet. Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna att förflytta militär personal, plattformar och utrustning över gränserna inom EU. EU bedriver även ett nära samarbete med försvarsalliansen Nato på detta område.

Enligt kommissionen finns det ett behov av att förbättra befintlig infrastruktur men även av utbyggnad av ny infrastruktur som riktar sig till både civilt och militärt bruk i syfte att förbättra den militära rörligheten. Mot bakgrund av detta har kommission presenterat en handlingsplan där det finns det förutsättningar för de 25 länder som ingår i projektet Militär rörlighet att söka stöd från EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T) för prioriterade infrastrukturprojekt. Kommissionen framhåller att satsningarna på infrastrukturområdet inte endast är till för militära ändamål. Det är av stor betydelse att det finns synergier mellan den civila och militära rörligheten, till exempel att förbättra godstransporter, tillgången till hamnar eller upprustning av broar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har regeringen i dialog med Försvarsmakten rapporterat in speciella infrastruktursatsningar eller transportstråk till kommissionen som skulle kunna delfinansieras genom Ten-T, och i så fall vilka projekt kan bli aktuella?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga