Fastighetsverket och avverkning av skyddsvärd skog

Skriftlig fråga 2008/09:931 av Ehn, Tina (mp)

Ehn, Tina (mp)

den 13 maj

Fråga

2008/09:931 Fastighetsverket och avverkning av skyddsvärd skog

av Tina Ehn (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

Statens fastighetsverk (SFV) ansvarar sedan ett antal år för förvaltningen av stora delar av den fjällnära skogen och andra skogar i Norrlands inland som ägs av staten. Naturvårdsverket inventerade på regeringens uppdrag statliga skyddsvärda skogar 2005. Många av de skyddsvärda objekten förvaltas av SFV. I ett underlag till regeringens vårbudget skriver verket att man kommer att återuppta skogsbruket i de aktuella områdena i avsaknad av regeringsbeslut. Verket vill, till skillnad från Sveaskog, ha ekonomisk ersättning för att inte avverka områdena.

Det är inga tomma hot. Verket har upprepade gånger avverkat skyddsvärda skogar med mycket höga naturvärden, under kraftiga protester från miljörörelsen och lokalbefolkning. De fjällnära skogarna är unika ekosystem som saknar motstycke inom EU. De naturvärden som förstörs vid en avverkning kommer inte tillbaka, åtminstone inte före nästa istid.

Problemet kan lösas på olika sätt, till exempel genom en justering av avkastningskrav och direktiv för verket eller en överföring av verkets skogsskötsel till annan förvaltare.

Att bedriva ett skogsbruk med Fastighetsverkets metoder i fjällnära och andra skyddsvärda skogsområden är inte försvarbart, vare sig ekologiskt eller ekonomiskt. Vinsten är marginell i förhållande till skadan på naturvården.

Mot bakgrund av vad som anförts om Statens fastighetsverks avsikter undrar jag vilka åtgärder finansministern avser att vidta för att inte skyddsvärda skogar ska avverkas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-13 Anmäld: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)