Fartyg som skyddsobjekt

Skriftlig fråga 2017/18:1591 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ägs gemensamt av de svenska kärnkraftsföretagen och har till uppgift att ta hand om använt kärnbränsle och övrigt radioaktivt avfall som uppstår vid driften av Sveriges kärnkraftverk. Idag driver och äger bolaget två kärntekniska anläggningar. Dels Clab utanför Oskarshamn som är ett mellanlager för använt kärnbränsle, och dels SFR i Forsmark som är ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall. Båda dessa anläggningar, liksom samtliga svenska kärnkraftverk, är klassade som skyddsobjekt enligt Skyddslagen. Även områdena i anslutning till dessa anläggningar inklusive de hamnar som finns vid anläggningarna ingår i skyddsobjekten. Fartyget m/s Sigrid som transporterar använt kärnbränslet och radioaktivt avfall från kärnkraftverken till Clab och SFR är det dock inte. Det är problematiskt utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Att m/s Sigrid inte är klassat om ett skyddsobjekt innebär en svaghet i arbetet med att skapa och upprätthålla en säker kedja för hantering av kärnbränsle och radioaktivt avfall. Denna brist har också påtalats av utomstående granskare så som det Internationella atomenergiorganet (IAEA) som efterlyser ett stärkt fysiskt skydd. SKB har dock ansökt om att få m/s Sigrid klassat som skyddsobjekt. En ansökan som Länsstyrelsen i Kalmar län avslog i fjol. SKB överklagade beslutet men Förvaltningsrätten i Växjö avslog i juni överklagandet. Länsstyrelsen liksom Förvaltningsrätten menar nämligen att dagens lagstiftning inte ger utrymme att klassa ett civilt fartyg som skyddsobjekt. Av detta drar jag slutsatsen att dagens lagstiftning behöver ses över så att även vissa civila skepp, så som m/s Sigrid, kan klassas som skyddsobjekt. Det skulle skapa bättre förutsättningar för en säker hantering av kärnämne hela vägen från kärnkraftverk till slutförvar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist om han är villig att ta initiativ till en lagändring i syfte att göra det möjligt att klassa fartyg avsedda för transport av särskilt farlig och skyddsvärdig last, så som kärnämne och kärnavfall, som skyddsobjekt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-30 Överlämnad: 2018-07-30 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-13 Sista svarsdatum: 2018-08-13
Svar på skriftlig fråga