Färdigställande av Sydvästlänken

Skriftlig fråga 2019/20:254 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Stora delar av Sverige står inför stora kapacitetsbrister i elnäten. Det går helt enkelt inte att överföra tillräckligt med el dit behovet är som störst. Detta har fått stora konsekvenser, bland annat i form av att företag nekas ytterligare effekt.

Flera företag, framför allt i södra Sverige, har tvingats avstå från stora investeringar. Det har på ett allvarligt sätt skadat svensk tillväxt och konkurrenskraft.

För att överbrygga kapacitetsproblemen och öka tillgången till el i södra Sverige bygger Svenska kraftnät Sydvästlänken. Beslutet att bygga Sydvästlänken fattades när Barsebäck II stängdes 2005. Syftet är att kompensera för det bortfall av el som nedläggningen medförde.

Sydvästlänken är Svenska kraftnäts hittills största investering och sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. När länken är i full drift kommer kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige att öka med upp till 25 procent.

Projektet är kostnadsberäknat till 7,3 miljarder kronor och har enligt uppgifter försenats 18 gånger. Det är även förenat med konflikter mellan Svenska kraftnät och leverantören GE Grid.

Färdigställandet av Sydvästlänken är avgörande för att säkerställa södra Sveriges elförsörjning. Regeringen måste se till att länken färdigställs snarast, innan fler investeringar och arbetstillfällen går förlorade.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att så snabbt som möjligt färdigställa och driftssätta Sydvästlänken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga