Fågeldöd i fisknät

Skriftlig fråga 2012/13:532 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 20 maj

Fråga

2012/13:532 Fågeldöd i fisknät

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Organisationen Birdlife International har beräknat att runt 76 000 fåglar dör i nät varje år i Östersjön. Det innebär att Östersjöns fåglar är oerhört hårt drabbade jämfört med havsfåglar i andra delar av världen. Till de värst drabbade arterna, relativt sett, hör arter som sillgrissla och alfågel. Då födobrist sedan tidigare befaras påverka bestånden av till exempel alfågel i Östersjön riskerar fisknät att ytterligare negativt påverka de övervintrande populationerna av sjöfågel.

Forskare på Högskolan Gotland har föreslagit ett antal åtgärder för att minska skador på sjöfåglar från fisknät. Dit hör till exempel förbud mot att sätta torskgarn på grundare vatten än 30 meter under oktober–april, när fångstmöjligheterna ändå är väldigt begränsade.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Avser landsbygdsministern att i linje med vad som föreslagits av forskare på Högskolan Gotland verka för åtgärder som påverkar fisket i mycket begränsad omfattning men som kan skona ett stort antal fåglar från död i fisknät?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-20 Anmäld: 2013-05-21 Besvarad: 2013-05-29 Svar anmält: 2013-05-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-29)