Fabricerad folkbildningsverksamhet

Skriftlig fråga 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet är ett av de statsbidragsberättigade studieförbunden i Sverige. I början av året har vi kunnat läsa i medierna om hur tusentals studiecirklar och kulturevenemang som har uppgetts ha anordnats genom studieförbundet mellan 2016 och 2018 inte ska ha ägt rum. Pengar avsedda för folkbildning ska i själva verket ha gått till två tidigare anställda som spenderat pengarna på droger och resor. Fallet väcker frågor om varför detta har kunnat pågå under så lång tid och i en så omfattande skala.

Folkbildningsrådet som är en ideell organisation med vissa myndighetsuppdrag fördelar de pengar som staten bidrar med till folkbildningen, och rådet ska också utvärdera om pengarna har använts som det är avsett. På Folkbildningsrådets hemsida står följande att läsa om hur uppföljningen går till gällande hur studieförbunden använder statsbidragen:

Varje studieförbund som tar emot statsbidrag måste följa upp, granska och kontrollera att de följer reglerna för statsbidraget. Folkbildningsrådet säkerställer att studieförbunden gör den kontrollen.

Även om offentlighetsprincipen gäller Folkbildningsrådet då organisationen har ett myndighetsuppdrag, så finns inte en sådan insyn i nästa led i studieförbundens verksamhet. Upplägget med studieförbund som ska vara sina egna granskare har brister gällande insyn och uppföljning, vilket är en diskussion som är återkommande i samhällsdebatten. Exempelvis lyftes frågan upp i samband med att Folkbildningsrådet i höstas presenterade rapporten När tilliten prövas, där rådet samtidigt fastslog att det muslimska studieförbundet Ibn Rushd fortsatt bör erhålla statsbidrag trots kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet.

Bristerna gällande insyn och uppföljning i folkbildningspolitiken hotar politikområdets legitimitet – i synnerhet när Folkbildningsrådet förfogar över miljardbelopp. Detta handlar om pengar som i förlängningen kommer från skattebetalarna och som måste hanteras med respekt och varsamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Ser ministern ett behov av att vidta åtgärder gällande folkbildningspolitiken för att få till stånd en bättre insyn i och uppföljning av hur statsbidrag hanteras? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-13 Överlämnad: 2020-02-14 Anmäld: 2020-02-18 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga