Fäbodarna och den biologiska mångfalden

Skriftlig fråga 2006/07:1319 av Svedberg, Per (s)

Svedberg, Per (s)

den 7 juni

Fråga

2006/07:1319 Fäbodarna och den biologiska mångfalden

av Per Svedberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

De svenska fäbodarna är viktiga för att upprätthålla ett unikt odlingslandskap med starka regionala särdrag, och de representerar en viktig kulturbärande tradition. Fäbodarna är viktiga ur miljösynpunkt då de slår vakt om våra naturliga betesmarker, bevarar den biologiska mångfalden och inte minst är en förutsättning för skogens unika betesbiotoper.

Efter förhandlingar med EU-kommissionen föreslås vissa ändringar i stödsystemet i förhållande till tidigare besked. Dock kvarstår att om ersättningen för fäbodbete halveras från 7 000 kronor per djurenhet och år till 3 500 kronor är stora värden för samhället hotade. Det gäller att bevara våra mest hotade betesekosystem och dessutom traditionell kunskap om hur man kan bruka med biologisk mångfald på ett långsiktigt hållbart sätt.

Är miljöministern beredd att ersätta bortfallet i nuvarande stödsystem med nationella naturvårdsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-07 Anmäld: 2007-06-07 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)