Evenemangslista

Skriftlig fråga 2016/17:1058 av Rossana Dinamarca (V)

Rossana Dinamarca (V)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med sina cirka tre miljoner medlemmar och över en halv miljon ideella ledare. Den förenar, inkluderar och skapar förebilder både för unga och gamla. Idrottsrörelsen har även en viktig roll i värderingsarbete och demokratisk fostran samt bidrar till en positiv utveckling av samhället. Samtidigt stimulerar idrotten många till fysisk aktivitet, vilket främjar folkhälsan. Idrotten är således en viktig del av samhället som ger människor en känsla av sammanhang och kamratskap.

En förutsättning för att idrotten ska kunna vara en bred positiv kraft i samhället är att så många som möjligt också kan ta del av idrottsevenemang i fri tv utan att behöva betala extraavgifter eller dyra abonnemang. Det skapar intresse, kunskap och engagemang. De stora evenemangen, som exempelvis OS, utgör ett kitt som förenar människor oavsett bakgrund. Det är dessutom inte sällan offentliga medel som ligger till grund för en stor del av de grundläggande satsningarna som i dag sker inom svensk idrott på både grund- och elitnivå.

Riksdagen gjorde 2012 ett tillkännagivande som innebar att regeringen skulle tillsätta en utredning för att avgöra hur en evenemangslista bör utformas. Regeringen lämnade sedan detta uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv, som presenterade sin utredning den 15 november 2013. Myndigheten uppdrogs 2015 att ta fram ett nytt förslag till evenemangslista med villkor om högre befolkningstäckning än vad som tidigare föreslagits. Uppdraget redovisades i februari 2016. I rapporten föreslogs bland annat att kravet på befolkningstäckning ska vara uppfyllt om minst 90 procent av tv-befolkningen har tillgång till den programtjänst som sänder evenemanget. Förslaget har remissbehandlats och ärendet bereds inom Regeringskansliet.

När Vänsterpartiet har lyft fram frågan om upprättandet av en evenemangslista har beskedet återkommande varit att frågan bereds inom Regeringskansliet. Rättigheterna till de flesta stora idrottsevenemang under 2020-talet är redan upphandlade. Det är således av stor vikt att frågan inom kort får ett avgörande för att det ska gå att garantera att en så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna ta del av dessa evenemang.

Mot denna bakgrund vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att en evenemangslista ska kunna komma på plats inom en snar framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-16 Överlämnad: 2017-03-16 Anmäld: 2017-03-17 Svarsdatum: 2017-03-22 Sista svarsdatum: 2017-03-22
Svar på skriftlig fråga