EU:s fiskeavtal med Marocko

Skriftlig fråga 2019/20:700 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

År 2016 beslutade EU-domstolen att handels- och jordbruksavtalet mellan EU och Marocko inte gäller västsahariska varor. EU och Marocko kan inte teckna associations- och handelsavtal om Västsahara, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. År 2018 beslutade EU-domstolen att fiskeavtalet mellan Marocko och EU inte heller gäller Västsahara. Domarna gör klart att avtal som omfattar Västsahara måste förhandlas med det västsahariska folket och då genom den av FN utsedda legitima representanten Polisario. Trots det tog EU-kommissionen fram ett nytt associations- och handelsavtal samt ett fiskeavtal med Marocko som inkluderar Västsahara. Sverige lade ned sin röst i omröstningen gällande associations- och handelsavtalet, när man borde ha röstat nej. Sverige röstade dock, som enda EU-land i ministerrådet, nej till fiskeavtalet 2018.

I röstförklaringen skrev Sverige bland annat följande: Sverige kommer att rösta emot rådets beslut för fiskeavtalet mellan EU och kungadömet Marocko. När mandatet antogs i april, förklarade Sverige att dess stöd för ett framtida avtal skulle vara beroende av att avtalet helt och fullt respekterade internationell lag, inklusive domarna från EU-domstolen. Vidare skrev Sverige: Sverige intygar åter att det är mycket viktigt att Västsaharas folk godkänner avtalet. Efter att ha värderat avtalet och den genomförda processen noterar Sverige att vitala organisationer som representerar Västsaharas folk inte har gett sitt medgivande till avtalet. Därför är Sveriges slutsats att EU-domstolens legala krav inte har uppfyllts och Sverige kan därför inte godkänna avtalet.

År 2019 röstade EU-parlamentet för ett fiskeavtal mellan EU och Marocko, i strid mot folkrätten eftersom det inkluderar det ockuperade Västsahara. Avtalet strider därmed även mot två separata domslut från EU-domstolen. Marockos plundring av Västsaharas råvaror är en av grundorsakerna till ockupationen, där fisket är en mycket väsentlig del. Sverige måste verka för att stoppa plundringen av Västsahara och bidra till en fredlig lösning på konflikten.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att verka för att Sverige agerar till försvar för folkrätten och västsahariernas rätt till sitt land genom att kräva att fiskeavtalet mellan EU och Marocko annulleras med hänvisning till domen i EU-domstolen från den 27 februari 2017 (prövning enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga