Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2012/13:237 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 10 januari

Fråga

2012/13:237 Europarådets konvention om våld mot kvinnor

av Carina Hägg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I april 2011 antogs Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Sverige undertecknade konventionen vid ett ministermöte i Istanbul i maj samma år.

Justitiedepartementet tillsatte förra året en utredning med uppdrag att undersöka vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna tillträda Europarådets konvention. I den promemoria som presenterades i november föreslås att Sverige ska tillträda konventionen. Utredaren gör bedömningen att svensk rätt till stor del uppfyller kraven i konventionen men ger även förslag på lagändringar, bland annat ett utökat straffrättsligt skydd mot tvångsäktenskap.

För de stater som har anslutit sig innebär Europarådets konvention om våld mot kvinnor en skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, utreda och bestraffa våld mot kvinnor samt att tillhandahålla stöd, skydd och kompensation till offren. Det är högst angeläget att Sverige omgående och utan dröjsmål ratificerar konventionen.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga när justitieministern avser att se till att det lämnas förslag till riksdagen om ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-10 Anmäld: 2013-01-14 Besvarad: 2013-01-16 Svar anmält: 2013-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-16)