Ett svenskt veterancentrum

Skriftlig fråga 2014/15:22 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har under en period haft minskande deltagande i internationella insatser som en följd av att Afghanistaninsatsen har trappats ned. Nu planeras emellertid för en omfattande svensk närvaro i Mali. De lärdomar vi dragit av Afghanistaninsatsen behöver, inte minst mot den bakgrunden, tas till vara på och användas. Detta gäller i synnerhet veteranpolitikern. 

Psykiska eller fysiska problem hos veteraner som varit i krigshärjade områden är ett problem som vi behöver rusta oss inför. Många soldater och anhöriga har tidigare upplevt att man fått mycket bristfällig hjälp efter att soldaterna återvänt hem till Sverige. Sveriges regering införde en samlad veteranstödspolitik 2010. Stödet till anhöriga har ökat, med bland annat kontaktpersoner inom Försvarsmakten och en särskild veteranadministration. Särskilda informationssatsningar görs för barnen, och en familjepolicy tas fram för stöd och vägledning för anhöriga. Rehabilitering för soldater som skadats vid tjänstgöring är inte längre tidsbegränsad, utan kvarstår så länge behovet består och åtgärderna framstår som skäliga. Bestämmelserna om hur Försäkringskassan ska pröva huruvida en förvärvad skada är arbetsskada förstärks samtidigt.

Dessa förändringar är välkomna, men vi behöver gå längre. Flera aktörer har lyft frågan om att inrätta ett svenskt veterancentrum. Det skulle vara ett sätt att utveckla den veteranadministration som alliansregeringen förslog och som nu inrättats av Försvarsmakten. Vid ett svenskt veterancentrum skulle svenska soldater kunna få kostnadsfri hjälp i form av stödsamtal. Vård efter avslutad militärtjänst skulle kunna ges, med specialkompetens kring de problem som rör soldaternas tjänst. Ytterligare viktiga komponenter vore att initiera forskning kring de svårigheter som utlandsveteraner ofta drabbas av vid hemkomst, att bistå soldater vid karriärväxling mellan den militära och civila arbetsmarknaden och att fungera som nätverksbildare för organisationer som arbetar med veteraner, såsom Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen, Fredsbaskrarna och Officersförbundet. På så vis skulle Sveriges veterancentrum bli en mötesplats för såväl soldater och anhöriga som frivilliga.

Jag vill därför fråga:

Är försvarsminister Peter Hultqvist beredd att biträda förslaget om ett svenskt veterancentrum?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-10-16 Överlämnad: 2014-10-16 Anmäld: 2014-10-21 Svarsdatum: 2014-10-29 Sista svarsdatum: 2014-10-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga