Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland

Skriftlig fråga 2017/18:1586 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Måndagen den 9 juli undertecknades ett samförståndsavtal (MOU) i Åbo om det fortsatta arbetet med att fördjupa försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Ett antal områden preciseras där de båda länderna kan bistå varandra. Det gäller bland annat att skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande inklusive operativ och taktisk planering och interoperabilitet. Det anges att detta ska skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet.

Det har också talats om samarbete bortom fredstida förhållanden mot vad som kan behöva göras i händelse av kris eller krig – tämligen långtgående och utan att regeringen hört riksdagen om detta.

I 10 kap. 3 § regeringsformen regleras hur internationella överenskommelser ska hanteras:

”Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som

1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller

2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt.”

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser regeringen att påbörja ett arbete för att söka riksdagens godkännande av det samförståndsavtal som undertecknades mellan Sverige och Finland i Åbo den 9 juli?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-17 Överlämnad: 2018-07-18 Besvarad: 2018-08-01 Sista svarsdatum: 2018-08-01 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga