Ersättning till styrelseledamöter

Skriftlig fråga 2019/20:297 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 20 juni 2017 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen i en dom att styrelsearvoden inte längre ska anses utgöra näringsverksamhet utan i stället ska betraktas som inkomst av tjänst. Det är ett avsteg från Skatteverkets tidigare ställningstagande, som anger att arbete som styrelseledamot ska kunna utgöra näringsverksamhet.

Förändringen i rättspraxis är problematisk i flera hänseenden. Ett krav på beskattning som inkomst av tjänst riskerar att medföra att bolag drar sig för att anlita extern kompetens på grund av byråkrati och regelkrångel vad gäller ersättningen. Att ersättning för tjänst utgår försvårar även för personer med flera uppdrag att åtnjuta fullgott socialförsäkringsskydd genom att kunna bygga upp en egen anställning.

I en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag den 16 februari 2018 meddelande finansminister Magdalena Andersson att hon kommer att följa utvecklingen i näringslivet för att se vilka eventuella konsekvenser som följer av domen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att styrelseledamöter ska kunna fakturera sitt arvode i enlighet med vad som gällde före Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-30 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga