ersättning för skada orsakad av björn

Skriftlig fråga 2001/02:575 av Mikaelsson, Maggi (v)

Mikaelsson, Maggi (v)

den 23 januari

Fråga 2001/02:575

av Maggi Mikaelsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om ersättning för skada orsakad av björn

Riksdagen har beslutat att återinföra möjligheten till statlig ersättning för personskador orsakade av björn.

Enligt viltskadeförordningen, som trädde i kraft den 1 januari 2002 har frågan om ersättning delegerats till länsstyrelsen som efter ansökan får lämna ersättning om en person dödats eller skadats av björn "om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv skall svara för de kostnader som skadan föranleder".

Den delegering av ersättningen till länsstyrelsen som regeringen gör i förordningen innebär en uppenbar risk för att personer utsätts för olika behandling i olika län. En eventuell ersättning kan också komma att se olika ut beroende på den enskilda länsstyrelsens ekonomi. Detta kan inte anses ligga i linje med det av riksdagen fattade beslutet. En rimligare tolkning hade varit att staten svarar för ersättningen efter förslag från Naturvårdsverket.

Min fråga till miljöministern är därför:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att garantera att personer som skadas av björn får lika behandling och en likvärdig ekonomisk bedömning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-23 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-31)