enskilda vägar

Skriftlig fråga 2001/02:1604 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 5 september

Fråga 2001/02:1604

av Sven Bergström (c) till näringsminister Björn Rosengren om enskilda vägar

En förutsättning för människors tillgång till natur och miljö är ett fungerande finmaskigt vägnät, de s.k. enskilda vägarna. Utan dessa mindre vägar skulle transportsystemet inte fungera. Sammantaget mäter detta statsbidragsberättigade vägnät med enskilt huvudmannaskap i dag över 7 400 mil. Var fjärde transport i landet kommer från en enskild väg. Skogsindustrins råvaruförsörjning bygger på intransport av virke via dessa vägar. Flertalet skolskjutsar och lokal busstrafik nyttjar enskilda vägar, liksom varutransporter, renhållning etc.

Nu har Vägverket aviserat att pengarna inte räcker för att upprätthålla det stöd som enligt statsbidragsförordningen ska betalas ut till dessa vägar. Det statsbidrag för drift och underhåll som skulle ha varit 70 % av kostnaderna sänks nu till 55 %. För vissa vägkategorier handlar det om en sänkning från 40 till 30 %. Detta innebär att sänkningen för vissa vägkategorier blir ca 25 % jämfört med högsta bidragsprocent enligt statsbidragsförordningen. Centerpartiet har länge påtalat nödvändigheten att satsa mera pengar på både det allmänna och enskilda vägnätet för att upprätthålla en godtagbar standard. Vägverkets nu aviserade neddragningar bekräftar våra farhågor om ytterligare försämrat vägnät runtom i landet. I värsta fall kan bristen på vägpengar innebära att vägar stängs av och bärplockare, fiskare och jägare stängs ute från sina invanda marker.

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att de aviserade neddragningarna från Vägverket inte ska behöva verkställas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarad: 2002-09-18 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-18)