enskilda organisationers roll i Sveriges nya politik för global utveckling

Skriftlig fråga 2004/05:9 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 september

Fråga 2004/05:9

av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin om enskilda organisationers roll i Sveriges nya politik för global utveckling

I december 2003 fattade riksdagen beslut om Sveriges nya politik för global utveckling. Det är en unik politik där det för första gången uttryckligen slås fast att alla de olika politikområdena ska samverka mot ett och samma mål: en rättvis och hållbar utveckling i världen. Exempelvis handels@, jordbruks@, miljö@, säkerhets- och ekonomisk politik ska samverka för att främja den globala utvecklingen. Denna politik ska också bidra till att uppfylla FN:s millenniemål.

En ny politik och en ny grundsyn på vårt utvecklingssamarbete ställer också nya krav på olika aktörers agerande. Det är inte längre en snäv syn på biståndet som är utvecklingspolitik, utan tvärtom är biståndet en viktig del av en större helhet.

Men för att den nya sammanhållna politiken ska lyckas krävs bland annat ett stort deltagande från många olika aktörer i samhället, både i Sverige och i samarbetsländerna. I betänkande 2003/04:UU3 slås fast att det är av stor vikt att samarbetet med enskilda organisationer utvecklas när det gäller deras deltagande i biståndsplaneringen och i landstrategiarbetet.

Vad avser biståndsministern att vidta för åtgärder för att utveckla de enskilda organisationernas arbete i linje med politiken för global utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-09-16 Anmäld: 2004-09-17 Besvarad: 2004-09-29 Svar anmält: 2004-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-29)