Energiskatt

Skriftlig fråga 2018/19:730 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Alliansregeringens proposition 2009/10:144 om bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn gäller från den 1 januari 2011. I den reducerades energiskatten till 0,5 öre per kilowattimme för fartyg som nyttjar landansluten el. Det gäller fartyg större än 400 bruttoton. Lagstiftningen är temporär till 2020. Syftet var helt enkelt att bidra till en mer fossilfri sjöfart där fartygen i stället för olja och diesel går på el vid kaj.

Dagens nedsättning, som alltså endast gäller stora fartyg, innebär att mindre fartyg betalar full energiskatt på el men har tillgång till helt skattebefriad diesel. De olika beskattningarna av diesel och el styr därmed mot en fortsatt användning av fossila drivmedel. Likaså styr beskattningen av landel i hamnar fel. Tvärtemot både alliansregeringens och den nuvarande regeringens intentioner.

Sedan denna lag skrevs har en fartygsflotta med batteridrivna fartyg börjat växa fram. Det betyder att lagen inte gäller laddning av batterier, inte fartyg mindre än 400 bruttoton samt att den sänkta skatten för landström upphör 2020. I dag kan vi notera att det sker en utveckling av mindre batteridrivna fartyg mindre än 400 bruttoton som inte omfattas av lagen.

FN:s klimatpanel offentliggjorde nyligen specialrapporten om 1,5 graders uppvärmning och skillnaderna i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Rapporten visar på angelägenheten i att öka ansträngningarna för ett hållbart samhälle. Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att växthusgasutsläppen ska minska med minst 70 procent senast 2030. Sjöfarten har ledig kapacitet och kan därmed vara en del av lösningen för att nå målet. Sjöfartsbranschen anstränger sig nu för att ställa om den nationella sjöfarten till 2045 och därigenom visa vägen för den globala sjöfarten.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de skattemässiga förutsättningarna både till sjöss och i hamn för batteridriven sjöfart, oavsett vikt, ska bli bättre?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-05 Överlämnad: 2019-06-07 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19
Svar på skriftlig fråga