En vassare miljölagstiftning för minskade klimatutsläpp

Skriftlig fråga 2018/19:209 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Hösten 2018 fick Preemraff i Lysekil tillstånd av Mark- och miljödomstolen för utbyggnad. Tillståndet, som inte heller är tidsbegränsat, ger utrymme för koldioxidutsläppen att öka från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år, vilket innebär att anläggningen får de enskilt största utsläppen av koldioxid i Sverige. Det motsvarar över 6 procent av Sveriges klimatpåverkande utsläpp under 2017.

Mark- och miljödomstolen har i sitt beslut inte bedömt koldioxidutsläppen från Preemraff eftersom dessa ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Beslutet om att tillåta denna stora utsläppskälla sker bara året efter att Sverige i riksdagen, med stöd av bland andra Vänsterpartiet, antagit en ny klimatlag. Därutöver har regeringen antagit ambitionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Den senaste rapporten från IPCC visar att utsläppsminskningarna måste ske i en sådan takt att koldioxidutsläppen globalt halveras till 2030 jämfört med 2010. Att det är möjligt för Preemraff att få tillstånd för dessa stora utsläpp, trots den stora klimatpåverkan de resulterar i , visar enligt min uppfattning att Sverige har brister i sin miljöstyrande lagstiftning och dess tillämpning för att leva upp till sitt miljöansvar.

Naturvårdsverket presenterade sin fördjupade utvärdering av våra miljömål i januari 2019. Utvärderingen visar att vi har långt till att nå de flesta av målen. I rapporten föreslås att man måste förtydliga hur samhällsmål ska beaktas när miljöbalken tillämpas, till exempel vid tillståndsprövning. Centralt i tolkningen är hur ”skada eller olägenhet av väsentlig betydelse” ska bedömas och hur skälighetsavvägningen ska göras. Naturvårdsverket föreslår även att huvudprincipen bör vara att tillstånd tidsbegränsas samt att miljöbalken vid tillämpning ska spegla samhällets förändring och teknikutveckling.

Vänsterpartiet anser att det är mycket angeläget att Sverige snabbt vässar miljöbalken och dess tillämpning för att stärka våra möjligheter att till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Jag vill därför fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att i närtid ta initiativ till att vässa miljöbalken och dess tillämpning för att våra klimatpolitiska ambitioner bättre ska tillgodoses?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-13 Anmäld: 2019-02-14 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga