En utvärdering av RSO-verksamheten

Skriftlig fråga 2016/17:1148 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Inom ramen för arbetsmiljöstrategin tillsatte regeringen i början av 2016 en utredning – Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (dir. 2016:1) – med Kurt Eriksson (före detta chefsjurist på Medlingsinstitutet) som särskild utredare. Enligt kommittédirektivet ska utredningen bland annat ta ställning till om regionala skyddsombud (RSO) ska få utses även för arbetsställen där medlemskravet inte uppfylls. Betänkandet ska överlämnas till Ylva Johansson den 28 mars 2017.

RSO är en sorts utomstående skyddsombud som utses av facken för främst mindre arbetsställen. Att vara RSO är att inneha ett fackligt uppdrag. Uppdraget styrs av arbetsmiljölagens och respektive arbetstagarorganisations förbunds arbetsordning. RSO har samma befogenheter som de lokala skyddsombuden. Förutom att bedriva skyddsombudsarbete ska de fungera som stöd för lokala skyddsombud inom sitt kollektivavtalsområde. En förutsättning för att få utse ett regionalt skyddsombud för ett visst arbetsställe är att en lokal avdelning av ett förbund har minst en medlem på arbetsstället. Förekomsten av kollektivavtal saknar betydelse. Ett RSO har inte tillträde till arbetsställen där en skyddskommitté har tillsatts (företag med minst 50 anställda).

Utöver detta bör nämnas att de regionala skyddsombuden finansieras med hjälp av statliga pengar. De fackliga organisationerna får i dag ett årligt bidrag på 110 miljoner kronor från staten för att finansiera de regionala skyddsombudens verksamhet.

Under alliansregeringen fick Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att se över rutinerna för administration och redovisning av hur det statliga stödet till RSO-verksamheten används och vid behov utarbeta nya rutiner för stödet; se mer i ESV:s rapport 2009:27. I rapporten konstaterar ESV att redovisningen av det statliga stödet till RSO-verksamheten inte ger någon samlad bild av hur den bedrivits eller med vilket resultat. ESV föreslår nya rutiner för hur det statliga stödet ska redovisas och administreras. Verket konstaterar också bland annat att RSO-verksamheten inte har utvärderats och föreslår därför att regeringen initierar en utvärdering av verksamheten.

Mot bakgrund av att RSO-verksamheten, som delvis finansieras genom ett generöst statsbidrag, aldrig har utvärderats ifrågasätter jag lämpligheten i att lägga fram förslag på nya regler inom området innan den nuvarande verksamheten har utvärderas.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Kommer ministern att initiera en utvärdering av RSO-verksamheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-29 Överlämnad: 2017-03-30 Anmäld: 2017-03-31 Svarsdatum: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga