En trygg finansiering för folkhögskolorna

Skriftlig fråga 2019/20:1109 av Roland Utbult (KD)

Roland Utbult (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Sveriges folkhögskolor spelar en viktig roll i det svenska utbildningssystemet. Dess pedagogiska form, dess förmåga att ge människor som annars inte lyckas i det ordinarie utbildningssystemet en väg framåt men också dess starka koppling till det civila samhället gör att denna skolform är oerhört viktig att värna. Finansieringen utgörs till stor del av statsbidrag, men också regionerna deltar med en viktig del av finansieringen.

För att folkhögskolan ska kunna vara nationellt riksrekryterande har det sedan 1970-talet funnits ett system av ersättning mellan regionerna så att varje region står för kostnaden för sina elever, en så kallad mobilitetsersättning. Enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska denna ersättning utgå med 400 kronor per deltagarvecka.

Nu hotas denna modell i grunden då de tre storstadsregionerna Skåne, Västra Götaland och Stockholm planerar att sluta betala för elever som går på en folkhögskola i ett annat län. En sådan förändring, utan nationell samordning och utan andra kompensatoriska åtgärder, skulle allvarligt påverka folkhögskolan som nationellt riksrekryterande utbildningsform där utbildningen är öppen för alla oavsett var man bor i landet. Varje folkhögskola har sin profil och särart, och det är en rättighet för deltagarna att kunna välja den skola som bäst passar de behov och intresse man har. Detta riskerar exempelvis att slå mot skolor som har en speciell inriktning mot olika former av funktionshinder.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att värna systemet med folkhögskolornas riksintag och trygga folkhögskolornas finansiering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-19 Överlämnad: 2020-03-20 Anmäld: 2020-03-24 Svarsdatum: 2020-04-01 Sista svarsdatum: 2020-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga