En samisk sanningskommission

Skriftlig fråga 2017/18:1241 av Mia Sydow Mölleby (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Samerna är Sveriges enda ursprungsfolk och har som sådant en särställning bland Sveriges fem nationella minoriteter och inte minst i förhållande till majoritetsbefolkningen. Detta förhållande måste då också naturligtvis få konsekvenser, både för hur statens representanter förhåller sig till samerna som folk och samernas företrädare och för vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa denna särställning i praktiken.

I Sverige har det traditionella samiska levnadssättet och den samiska kulturen dessvärre inte ansetts värdefull. I stället har samer genom historien förtryckts och tvångsförflyttats. Tyvärr har inte övergreppen upphört än.

I början av april 2018 brände Kronofogden ned en kåta i Stenträsket i södra Sápmi, som i generationer hade använts av jakt- och fiskesamerna i området för fiske och umgänge. Kåtan hade enligt ägaren Anita Gimvall förfallit i omgångar under åren, och efter att hon renoverat kåtan 2010 fick Länsstyrelsen i Västerbotten en anonym anmälan och klassade efter en inspektion byggnaden som olovligt nybygge i ett naturreservat med strandskydd.

Vänsterpartiet har väckt motioner till riksdagen om att en oberoende sanningskommission ska tillsättas. Syftet är att utreda den svenska statens övergrepp mot samer och samers mänskliga rättigheter samt komma med förslag på lämpliga åtgärder för att komma till rätta med det historiska traumat.

Bränningen av kåtan i Stenträsket visar med all tydlighet att det är hög tid för regeringen att agera i frågan.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är:

 

Föranleder det inträffade ministern att ta initiativ till en sanningskommission eller att vidta andra åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-05-02 Överlämnad: 2018-05-02 Anmäld: 2018-05-03 Svarsdatum: 2018-05-09 Sista svarsdatum: 2018-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga