En kraftledning genom Småland och Blekinge

Skriftlig fråga 2017/18:762 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Nyligen har kommunstyrelseordförandena från en rad småländska kommuner uppvaktat statsrådet med anledning av de berörda kommunernas hårda kritik mot Svenska kraftnäts framdrivande av en ny 400 kilovolts kraftledning genom Småland och Blekinge.

Vårt budskap [till statsrådet] var att ledningen ska grävas ner, inte vara luftburen. Detta grundar sig i att det görs ett allt för stort intrång på markägarnas egendom samt att samhällsutvecklingen hämmas. Jag tog bland annat upp exemplet med vår satsning på boende och Bjurbäcksskolans förskolas placering i Emmaboda. Samma gäller för grannkommunen Nybro och övriga orter som är berörda, säger Ann-Marie Fagerström (S), kommunalråd i Emmaboda.

Enligt Ann-Marie Fagerström var det ett bra möte.

Ministern var väl påläst och kunde som förståeligt är inte ge oss direkta svar på våra frågor men lovade ta upp skrivelsen på regeringsnivå och återkomma med svar till oss. Det var ett bra möte och vi upplevde Ibrahim Baylan väl påläst i sakfrågan, säger Ann-Marie Fagerström.

Det är bra att statsrådet Baylan träffar företrädare för berörda bygder och sätter sig in i frågan. Jag har tidigare frågat statsrådet angående regeringens styrning av Svenska kraftnät, som driver projektet, i syfte att få verket att använda moderna och mer marksnåla metoder för bygget.

Med anledning av det nyligen genomförda mötet med berörda kommuner upprepade jag  frågan till statsrådet Ibrahim Baylan. I sitt svar på frågan angav då statsrådet:

Staten äger inte Svenska kraftnät på så sätt som Anders Åkesson gör gällande i sin fråga, utan Svenska kraftnät är ett affärsverk, det vill säga en statlig myndighet. Liksom vid all myndighetsstyrning utövar därför regeringen sitt inflytande över Svenska kraftnät genom instruktionsförordning och årliga regleringsbrev. Regeringen tillsätter också generaldirektör och styrelse i Svenska kraftnät.

Av den orsaken och i syfte att få ett svar på frågan angående regeringens styrning av Svenska kraftnät, som driver projektet, i syfte att få dem att använda moderna och mer marksnåla metoder för bygget omformulerar jag därför min fråga till statsrådet Ibrahim Baylan till att lyda:

 

Hur kommer statsrådet och regeringen att utöva sitt inflytande över det statliga affärsverket Svenska kraftnät genom instruktionsförordning och årliga regleringsbrev i syfte att få verket att tillämpa en mer marksnål och för berörda människor och bygder mer skonsam teknik vid byggandet av en ny 400 kilovolts kraftledning genom Småland och Blekinge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-09 Överlämnad: 2018-02-12 Anmäld: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Sista svarsdatum: 2018-02-21
Svar på skriftlig fråga