Elområden

Skriftlig fråga 2011/12:185 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 28 november

Fråga

2011/12:185 Elområden

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Energieffektivisering är en grundläggande beståndsdel i en framtida energipolitik. Vi har ett högre mål för effektivisering av energianvändningen i Sverige och beklagar att stödet för investeringar i solvärme och solel har avvecklats. Sverige behöver satsningar för att stimulera förnybar energi och inhemsk energiproduktion i stället för importberoende. Förnybart tillsammans med en effektivare energianvändning är lönsamt och kan leda till innovationer för nyföretagande, ge arbetstillfällen och exportinkomster. Problemen med höga elpriser, extrema prissvängningar och handelsstörande beteenden på energimarknaderna måste även angripas genom en förändring av EU:s politik. Vi vill göra en översyn av hela den nordiska elmarknaden ur ett konsumentperspektiv.

Vi socialdemokrater har även hävdat att Sverige skulle betraktas som ett elprisområde. Regeringen har heller inte gjort tillräckligt för att lyfta fram konsekvenser av att dela in Sverige i olika elprisområden. Vi har pekat på vikten av att underlätta situationen för svenska elkonsumenter genom att investera och bygga ut nätkapaciteten. Svenska kraftnät uppger att gränserna satts utifrån flaskhalsar i nätets överföringsförmåga. Ansvarigt statsråd har svarat riksdagen med att ansvaret är myndigheters. Men genom att förslaget nu blir verklighet bör till exempel gränsdragningarna av elområden ses över. Situationen kan underlättas för svenska elkonsumenter genom investeringar och utbyggnad av nätkapaciteten.

Avser statsrådet Anna-Karin Hatt att ta några initiativ mot bakgrund av det anförda om effekter av införande av elområden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-28 Anmäld: 2011-11-29 Besvarad: 2011-12-06 Svar anmält: 2011-12-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-06)