Elnätsreglering

Skriftlig fråga 2013/14:220 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:220 Elnätsreglering

av Jennie Nilsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

En av bestämmelserna som reglerar den svenska elnätsverksamheten är den så kallade intäktsramen som fastställs i förväg för en tillsynsperiod om fyra år. Regleringen syftar till att nätföretagens verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och till att ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet och trygga den svenska elförsörjningen.

Energimarknadsinspektionen (EI) fattade i oktober 2011 beslut om intäktsramen för samtliga nätföretag för den första tillsynsperioden, 2012–2015. Därutöver valde man att komplettera sin beräkningsmodell för perioden med en övergångsregel som innebär att den första reglerperioden till stor del baseras på elnätsföretagets historiska intäkter för åren 2006–2009.

Elnätsföretagen överklagade detta beslut till förvaltningsrätten med hänvisning till komplexiteten i att använda de historiska intäkterna som utgångspunkt för beräkning av framtida intäkter. Den 11 december 2013 meddelade förvaltningsrätten att övergångsregeln saknade stöd i regleringen och att EI inte haft rätt att tillämpa den.

Det svenska elnätssystemet är i stort behov av investeringar. En större andel förnybar energi i systemet kommer också att ställa större krav på att elnäten är leveranssäkra. Vi förväntar oss att regeringen ger EI ett tydligt uppdrag att utforma ett system som både tillgodoser konsumentnyttan och nätbolagens investeringsvilja när det gäller elnät.

Hur tänker ministern säkerställa att båda perspektiven tillvaratas i en framtida reglering av intäktsramen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Svar anmält: 2014-01-13 Besvarad: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-10)