Elnät för 100 % förnybar el

Skriftlig fråga 2013/14:728 av Jonas Eriksson (MP)

Jonas Eriksson (MP)

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

Inom klimat- och energiområdet finns en rad beslutade mål som ska styra både riksdagens och regeringens arbete. Det nuvarande målet är att Sveriges utsläpp ska minska med 40 procent till år 2020 och att hälften av energin ska vara förnybar år 2020. Miljöpartiet de gröna har 100 % förnybar energi som mål.

Ett fungerande och moderniserat elnät är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla energiproduktionen i rätt riktning. För att kunna ta emot och hantera en ökad andel förnybar energi måste hela elsystemet förändras. Mer automatisering, styr- och reglerteknik och utvecklad mätning i elnäten, det är det som är smarta elnät.

För att få till en sådan utveckling av smarta nät krävs investeringar och en reglering av nätbolagens intäktsramar som driver utvecklingen i önskad riktning.

Just nu förbereder regeringskansliet en förändrad regleringsmodell för elnätsbolagen.  Som grund för arbetet ligger Energimarknadsinspektionens rapport ”Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar ”, Ei R2014:09

Flera nätaktörer menar att rapporten saknar incitament för utvecklingen av smarta nät och istället driver fram investeringar huvudsakligen utifrån nätets ålder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Karin Hatt:

Anser statsrådet att underlaget är tillräckligt för att regeringen ska kunna ta beslut om en ny förordning och att underlaget ger det incitament som behövs för att få till en ökad takt av investeringar och utbyggnad av smarta nät?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-07-17 Inlämnad: 2014-07-17 Sista svarsdatum: 2014-07-31 Besvarad: 2014-08-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga