Elevers tillgång till skolbibliotek

Skriftlig fråga 2011/12:645 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 8 juni

Fråga

2011/12:645 Elevers tillgång till skolbibliotek

av Kerstin Engle (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sveriges nya skollag (SFS 2010:800) slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Det är mycket viktigt att elever har tillgång till ett lättillgängligt och bemannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd. Undersökningar som PILS och PISA – gällande 4-åringars och 15-åringars läsförmåga – visar att många elever har lässvårigheter och att en avgörande skillnad mellan starka och svaga läsare handlar om regelbunden läsning.

Skolbibliotekets fysiska närhet till eleven är också central, det vill säga att biblioteket faktiskt finns på skolan, likaså att skolbiblioteket är öppet ofta.

Svaga läsare har ett stort behov av hjälp och vägledning av pedagogiskt kunnig bibliotekspersonal för att hitta rätt i informationsflödet. Elever med lässvårigheter undviker ofta svårigheterna och läser sällan. Om de inte får tillräckligt med stöd är risken stor att dessa elever inte läser alls och därmed minskar sin läsförmåga ytterligare.

Lagens nuvarande utformning om elevers tillgång till ett skolbibliotek är mycket vag. Därför bör lagen tydliggöras och ställa krav på att skolbibliotek ska finnas på skolan och vara bemannade med pedagogiskt kunnig bibliotekspersonal som har kunskaper om lässvårigheter och material för olika behov.

Min fråga till utbildningsministern är:

På vilka sätt avser utbildningsministern att verka för att elevers tillgång till ett bra skolbibliotek i sin närhet som också är rätt bemannat säkerställs på ett än bättre sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-08 Anmäld: 2012-06-11 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)