Elever med särskilt stöd

Skriftlig fråga 2005/06:2061 av Hellquist, Solveig (fp)

Hellquist, Solveig (fp)

den 25 augusti

Fråga 2005/06:2061 av Solveig Hellquist (fp) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Elever med särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd har en lagstadgad rätt till stöd för att uppnå målen för utbildningen. När behov av stöd föreligger är elevens rätt ovillkorlig.

Riksrevisionen har i juni 2006 överlämnat en rapport till regeringen som heter Elever med funktionshinder @ statens ansvar. Av rapporten framgår bland annat att måluppfyllelsen i svenska, matematik och engelska uppskattas till 57 % för elever med funktionshinder i grundskolans år 9, vilket är 30 % lägre än för elevgruppen totalt. Av rapporten framgår också att Myndigheten för skolutveckling anser att orsakerna bland annat är resursbrist, brister i organisation och bristande kompetens hos personalen.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att den lagstadgade rätten till stöd för elever med särskilt stöd ska bli verklighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-25 Besvarad: 2006-09-08 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-08)