elevdemokrati och sfi-studerande

Skriftlig fråga 2000/01:1682 av Beiming, Cinnika (s)

Beiming, Cinnika (s)

den 12 september

Fråga 2000/01:1682

av Cinnika Beiming (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevdemokrati och sfi-studerande

Elevernas inflytande över den egna skolan samt möjlighet att delta i själva utformningen av utbildningen börjar bli en självklarhet i det svenska samhället. Detta gäller även vuxna elever vilket regleras i skollagen. I kap. 13 2 § fastställs att eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Detta är en mycket hög ambition men verkligheten kan ibland vara en annan. Inte minst för elever som studerar svenskundervisningen för invandrare (sfi) @ en del av det offentliga skolväsendet för vuxna @ kan ibland rätten till inflytande kännas väldigt avlägsen. Därför finns det all anledning att särskilt uppmärksamma de sfi-studerande i arbetet med att utveckla och förstärka elevdemokratin. Här bör studeras bl.a. hur väl eleverna informeras om sina rättigheter att vara med och utforma utbildningen såsom skollagen säger.

I propositionen Vuxnas lärande @ och utvecklingen av vuxenutbildningen anges att regeringen avser att uppdra åt Skolverket att utarbeta en ny kursplan för sfi-utbildningen. Detta är mycket positivt. I detta sammanhang borde även ingå att hitta former för att stärka elevinflytandet för personer som genomgår sfi-utbildning.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Ingegerd Wärnersson vilka åtgärder hon avser att vidta i syfte att stärka elevdemokratin för sfi-studerande.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-12 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-24)