elektroniska uppgifter i offentliga databaser

Skriftlig fråga 1998/99:587 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)
Fråga 1998/99:587 av Susanne Eberstein (s) till statsrådet Britta Lejon om elektroniska uppgifter i offentliga databaser

den 28 april

 

En parlamentarisk kommitté skall enligt regeringsdirektiv den 16 april 1998 (dir. 1998:32) se över bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i syfte att vidga offentlighetsprincipens tillämpning i IT-samhället. Ordföranden är nu utsedd och arbetet väntas komma i gång inom kort.

I direktiven till kommittén saknar jag en påminnelse om de (nya) hot som - med stöd 2 kap. TF - kan uppkomma vid framtida åtkomst via data och sökmotorer till uppgifter i allmänna handlingar som förvaras i elektronisk form hos statliga och kommunala myndigheter.

Hur hanterar vi "elektroniska stormangrepp" med begäran via elpost om utlämnande i elektronisk form av allmänna uppgifter hos myndigheter med stöd av 13 § 2 kap. TF?

För mig framstår det som en klar fara att sådana hot - allt från civil olydnad till terrorism - är att vänta, om inte också juridiska frågor om säkerhet och sårbarhet hos datanät och databaser i stat och kommun uppmärksammas i anslutning till den nya kommitténs arbete.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att även denna aspekt tas med i utredningen?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-28 Anmäld: 1999-05-04 Besvarad: 1999-05-06
Svar på skriftlig fråga