ekonomiska förutsättningar för vindkraft

Skriftlig fråga 2001/02:723 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 13 februari

Fråga 2001/02:723

av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Björn Rosengren om ekonomiska förutsättningar för vindkraft

För snart ett år sedan, den 22 mars 2001 gav regeringen tillstånd till Örestads Vindkraftpark att bygga en vindkraftspark på Lillgrund i Öresund. De 48 vindkraftverken ska år 2004 utgöra Sveriges största och världens näst största havsbaserade vindkraftspark. Vindkraftsparken vid Lillgrund ska producera lika mycket el som samtliga svenska vindkraftverk gjorde år 2000. Det motsvarar mer än 15 % av Malmös behov av elektricitet. Projektet, som hittills kostat ca 50 miljoner kronor, har rönt ett stort internationellt intresse. Erfarenheterna från Lillgrund kommer att få stor betydelse även för andra havsbaserade parker. Både Miljöpartiet och regeringen har ambitionen att utöka elproduktion via vindkraft. Men den s.k. Elcertifikatutredningen har lagt fram ett förslag som i praktiken innebär kraftigt försämrade ekonomiska villkor för vindkraften. Detta har skapat en stor osäkerhet för den svenska vindkraftens framtid, inklusive för Örestads Vindkraftpark som konstaterat att projektet inte kan genomföras om utredningens förslag blir verklighet. En rad remissinstanser, däribland Energimyndigheten och Naturvårdsverket, har föreslagit kompletterande stödsystem för att möjliggöra fortsatt vindkraftsutbyggnad. Också Näringsdepartementet har lämnat positiva signaler om detta i medierna (Dagens Nyheter den 14 januari 2002).

Jag vill fråga näringsministern:

Avser näringsministern att vidta någon åtgärd för att de ekonomiska förutsättningarna för ny vindkraft inte ska försämras, samt för att skapa ett långsiktigt och tillförlitligt stöd för denna kraftkälla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-02-13 Anmäld: 2002-02-19 Besvarad: 2002-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-20)