ekonomisk trygghet för de skadade i fredsfrämjande arbete

Skriftlig fråga 2000/01:82 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 18 oktober

Fråga 2000/01:82

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om ekonomisk trygghet för de skadade i fredsfrämjande arbete

Internationell fredsfrämjande verksamhet blir en allt viktigare del i vår försvars- och utrikespolitik. Vi talar om att EU inom ramen för den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken ska upprätta en effektiv krishanteringsförmåga med såväl civila som militära inslag.

Europeiska rådets beslut i Helsingfors 1999 innebär att EU-länderna gemensamt senast år 2003 ska kunna sända ut en styrka på 60 000 man inom 60 dygn för krishanteringsinsatser. I Bosnien och Kosovo har Sverige sedan flera år framgångsrikt deltagit i fredsfrämjande insatser.

Ovan beskrivna insatser har redan krävt sina offer i form av människor som invalidiserats och fått sina framtida möjligheter begränsade. Det är därför angeläget att det finns ett fullgott ekonomiskt skydd för de kvinnor och män som eventuellt kan få psykiska och fysiska framtida skador efter deltagande i internationella krishanteringsinsatser.

Min fråga till försvarsministern:

Avser regeringen att arbeta för att de som under 1900-talet varit utsända av Sverige till internationella fredsförebyggande och fredsfrämjande insatser retroaktivt tillerkänns garanti för ekonomisk trygghet efter skada, med liknande villkor som de som fortsättningsvis kommer att sändas ut i arbete för fredsförebyggande och fredsfrämjande insatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-10-18 Anmäld: 2000-10-24 Besvarad: 2000-10-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-25)