Effektivare tillståndsprocesser

Skriftlig fråga 2019/20:318 av Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I mina möten med företagsföreträdare diskuteras alltid synen på Sverige som industrination och hur de upplever hur det är att verka här. Såväl nuläge som eventuella framtida satsningar brukar genomlysas. I dessa dialoger framkommer naturligtvis såväl möjligheter som hot sett ur respektive branschs synvinkel. Oavsett bransch är finns återkommande tema för hinder som pekas ut: de oförutsägbara tillståndsprocesserna. Dessa upplevs utgöra ett större hinder i Sverige än i andra jämförbara nationer. 

De oförutsägbara tillståndsprocesserna kan skada Sveriges rykte som industrination, erodera viljan för företag att göra satsningar här och därmed också ha en långsiktigt negativ påverkan på sysselsättningen i vårt land. 

Behovet av snabbare, tydligare och mer förutsägbara tillståndsprocesser beskrivs inte minst av gruvnäringen som nödvändiga, och en majoritet i riksdagen har därför också riktat ett tillkännagivande (betänkande 2018/19:NU11) till regeringen om att föreslå ändringar i syfte att förenkla dessa. 

Då flera andra näringar gör snarlika problembeskrivningar och upplever mycket likartade hinder för expansion står det klart att Sverige har otydliga, inkonsekventa och oförutsägbara tillståndsprocesser som inte bara är kostsamma för företagen utan även verkar hämmande för landets utveckling. 

Mot bakgrund av denna problembeskrivning vill jag rikta följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur ser ministern på nuvarande ordning avseende de tillståndsprocesser, inte minst miljöprövningar, som i dag av företrädare för en rad olika näringar beskrivs som oförutsägbara, otydliga och inkonsekventa, och vad avser ministern att göra för att avhjälpa dessa problem i syfte att stärka Sveriges ställning som industrination?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-06 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga