effekter för åkerinäringen av grön skatteväxling

Skriftlig fråga 2004/05:134 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 15 oktober

Fråga 2004/05:134

av Margareta Sandgren (s) till statsrådet Ulrica Messing om effekter för åkerinäringen av grön skatteväxling

Den gröna skatteväxlingen ingår som en viktig del i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. För att den ska få avsedd effekt och vinna ett brett stöd hos allmänheten är det nödvändigt att konsekvenserna av grön skatteväxling så långt möjligt analyseras. En aspekt på grön skatteväxling som enligt min åsikt inte har uppmärksammats tillräckligt är hur Sveriges åkerinäring påverkas. Den har redan i dag mycket hård konkurrens från andra europeiska länder som arbetar under andra villkor. Det kan inte vara rimligt att grön skatteväxling orsakar att svenska åkerier slås ut och transporterna övertas av utländska åkare som inte berörs av skatteväxlingen. Det kan också bli så att svenska åkerier på grund av fördyringen rekryterar utländsk arbetskraft som har lägre löner. Inte heller det ökar förståelsen för grön skatteväxling. En angelägen åtgärd från konkurrenssynpunkt är dessutom att det finns en effektiv kontroll av vilken typ av diesel utländska åkare använder.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att den gröna skatteväxlingen inte ska få de negativa effekter för svensk åkerinäring som här har redovisats.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-10-15 Anmäld: 2004-10-15 Besvarad: 2004-10-20 Svar anmält: 2004-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-20)