dyslektiker

Skriftlig fråga 1998/99:53 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:53 av Carina Hägg (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om dyslektiker

den 10 november

För partnerskap och borgerliga vigslar krävs en särskilt förordnad person. Ett förordnande som i dag utfärdas av länsstyrelsen. Under en övergångsperiod efter den nya partnerskapslagens tillkomst 1994 var det praktiskt att gamla förordnanden fortsatte att gälla under de förutsättningar som de en gång utfärdats. Men i dag, fyra år senare, är det hög tid att se över såväl givna förordnanden som förutsättningarna för utfärdande av nya förordningar. Det kan inte anses överensstämma med andan bakom partnerskapslagen att förordnandet för partnerskap även framdeles skall vara åtskiljt från förordnandet som vigselförrättare. Enligt tillgänglig statistik saknar fortfarande ca 40 % av de enskilt förordnade vigselförrättarna förordnande som partnerskapsförrättare. Även om det i dag finns personer som har båda typerna av förordnaden så borde nuvarande ordning ändras. En samordning till endast ett förordnande bör bli den gällande ordningen vid länsstyrelsernas handläggning. En förändring enligt denna vore ytterligare ett steg i arbetet med att sudda ut gränserna i samhällets syn på homosexuell respektive heterosexuell kärlek.

Min fråga till ministern är om ministern vidtagit åtgärder för att införa gemensamma förordnanden för vigslar och partnerskap.

 

den 10 november

den 10 november

Jag är väl medveten om de satsningar som gjorts av regeringen för att öka kunskapen om dyslexi, men jag är samtidigt lika medveten om de problem och den okunskap som fortfarande råder. Dyslektiker rekommenderas ofta, inför valet till gymnasiet, att välja reducerad kurs. Den reducerade kursen står då för andraspråk utöver svenskan och rekommendationen ligger väl i linje med elevens förmåga. Men medvetenheten är låg om vad det reducerade valet på sikt kan resultera i för elevens framtida val av yrke. För läser eleven samtidigt engelska B finns det visserligen en formell möjlighet till alternativa metoder för betygsättning i ämnet, men det finns däremot i dag ingen praxis för hur denna alternativa betygsättning i praktiken skall genomföras. När det gäller engelska B har heller inte Skolverket kunnat ge någon vägledning. Eleven får IG i engelska B och det leder, tillsammans med den reducerade kursen, till att eleven inte blir behörig för att söka till högskolan. Kan inte elevens kunskaper mätas är också vägen att läsa upp sitt betyg stängd. Vidare talas det i högskoleförordningen 8 kap. om "särskilda skäl" som en möjlighet att åberopa för sökande med funktionsnedsättning. Vid de kontakter jag haft med flera högskolor har det dock visat sig att medvetenheten om den funktionsnedsättning som diagnostiserad dyslexi medför, är näst intill obefintlig. Att unga människor likt ovan hamnar i återvändsgränder i sin strävan att genomföra en utbildning är oacceptabelt.

Min fråga är om skolministern har vidtagit några åtgärder för att undanröja de hinder som i dag sätts inom skolan för dyslektiker.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-10 Anmäld: 1998-11-16 Besvarad: 1998-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga