Dumpning av förorenad snö

Skriftlig fråga 2009/10:512 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 12 februari

Fråga

2009/10:512 Dumpning av förorenad snö

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Snö ska givetvis betraktas som en potentiell resurs och inte som avfall. Oaktat detta innebär stora snömassor att snö måste köras undan, inte minst från trottoarer, gator och vägar för att lagras på annan plats. Det rör sig då många gånger om snö som förorenats och som i denna form innehåller miljöstörande gifter. Enligt medieuppgifter dumpas stora mängder snö här i Stockholm i Riddarfjärden och Mälaren, vilket innebär att vattnet tillförs olika miljögifter. Kommunen har dispens för detta men vill också utöka densamma. Problemet med dumpning av förorenad snö, inte minst i vatten, finns även i andra kommuner.

Problemet kan också sägas ha aktualiserats av att denna vinter varit ovanligt snörik i södra Sverige och frågan är vilken kunskap som egentligen finns kring effekterna av omfattande och långvarig snödumpning i hav, sjöar och vattendrag. Även på mark kan dumpningen innebära problem. Då snön smälter rinner föroreningarna ned i marken, och föroreningarna ansamlas om samma markområde används.

Avser miljöministern att ta några nya initiativ med anledning av att stora, förorenade mängder av snö som dumpas, främst i vatten, kan innebära en stor miljöpåverkan på sikt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-12 Anmäld: 2010-02-12 Besvarad: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-17)