Dublinförordningen

Skriftlig fråga 2007/08:5 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 21 september

Fråga

2007/08:5 Dublinförordningen

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Vänsterpartiet har från första början varit ytterst kritiskt mot de principer som Dublinförordningen och dess föregångare Dublinkonventionen bygger på. Förordningen motverkar en någorlunda jämn fördelning av asylsökande mellan EU-länderna och koncentrerar dem till frontstaterna. Detta får som självklar logisk konsekvens att dessa som motåtgärd söker göra sina gränser så ogenomträngliga som möjligt.

Den 12 september 2007 har Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i ett betänkande som rör kampen mot illegal invandring av tredjelandsmedborgare slagit fast att Dublinförordningen behöver ses över och att den översynen också måste innefatta förordningens grundprincip, det vill säga att den medlemsstat blir ansvarig för att handlägga en asylansökan där utlänningen först korsade EU:s yttergräns. Utskottets motivering är att den principen placerar en oproportionerlig och ohållbar börda på vissa medlemsstater.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att verka för en sådan översyn av Dublinförordningen som Europaparlamentet förespråkar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-21 Anmäld: 2007-09-21 Svar anmält: 2007-09-27 Besvarad: 2007-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-27)